Kratek povzetek vsebine. Besedilo se bo prikazalo v predogledu pri nekaterih e-poštnih odjemalcih.
V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.
Zdravniška zbornica Slovenije

5. Bilten za zobozdravnike

9. maj-12. junij 2018

Pripravništvo zobozdravnikov – velik napredek in izzivi

Komisija za izobraževanje pri Odboru za zobozdravstvo skrbi za področje pripravništva in specializacije zobozdravnikov. Uvodnik 5. Biltena za zobozdravnike v celoti posvečamo pripravništvu zobozdravnikov.

Z letošnjim letom je zbornica vzpostavila nov sistem urejanja pripravništva zobozdravnikov. Sveži diplomanti dentalne medicine so bili za razliko od zdravnikov pri urejanju pripravništva dolga leta prepuščeni zgolj lastni iznajdljivosti, zvezam in poznanstvom, pri plačilu mentorskih ur pa tudi milosti in nemilosti delodajalcev oz. mentorjev. Po novem ves postopek pripravništva za zobozdravnike vodi zbornica. Zbornica na svojih spletnih straneh bodočim pripravnikom nudi podatke o nadzornih mentorjih in pooblaščenih izvajalcih za izvajanje pripravništva ter trenutno razpoložljivih prostih pripravniških mestih, tako po področjih kroženja kot tudi po območnih enotah. Pred začetkom pripravništva se pripravnik včlani v zbornico in vpiše v register zdravnikov. Skupaj z referentko izbere glavnega delodajalca in nadzornega mentorja ter pripravi razpored kroženja pri pooblaščenih izvajalcih. Po oddani vlogi pripravnik prejme odločbo o začetku pripravništva.

Začetne težave novega sistema so bile pričakovane predvsem zaradi prekrivanja s starim sistemom in neurejenosti področja. V začetku smo se zbali pomanjkanja pooblaščenih izvajalcev za izvajanje posameznih področij kroženja, saj lahko po novem Zakonu o zdravniški službi in Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov, pripravništvo izvajajo le izvajalci javne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Ministrstvo za zdravje takšno odločitev utemeljuje s Pravilnikom o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije, ki določa, da sredstva za pripravništvo zobozdravnikov pooblaščenim izvajalcem izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izplačilo pa je možno le znotraj javne mreže. Zaradi novega zakona smo tako žal izgubili nekaj kakovostnih pooblaščenih izvajalcev različnih področij kroženja. Mnenje Odbora za zasebno dejavnost je, da je s tem kršeno načelo enakopravnosti, saj dejstvo, da je nekdo v javni mreži, ne pomeni kakovosti. Odbor sta podprla Komisija za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo in Svet za izobraževanje zdravnikov. Tudi po presoji relevantnih predpisov zbornica zavzema stališče, da zasebnemu izvajalcu ni mogoče odkloniti pravice do pooblastitve za izvajanje pripravništva zgolj na podlagi okoliščine, da ne izvaja koncesijske dejavnosti. Mnenje je zbornica posredovala Ministrstvu za zdravje,  na odgovor še čaka.

Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše Ministrstvo za zdravje. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine je trenutno v prenovi. Zbornica je Ministrstvu za zdravje podala še zadnje pripombe na Odredbo o programih pripravništva in strokovnega izpita za poklice v zdravstveni dejavnosti. Vključili smo predvsem določila o nadzornih in neposrednih mentorjih. Nadzorne mentorje, ki skrbijo, da se pripravništvo opravlja skladno s programom pripravništva, imenuje zbornica, neposredne mentorje, ki z navodili, praktičnim delom in z nasveti usposabljajo pripravnika za samostojno delo ves čas kroženja, pa določi sama organizacijska enota pooblaščenega izvajalca. Posodobili smo vsebine pripravništva po posameznih področjih, novost v programu pa je področje splošnega zobozdravstva. Za razliko od specialističnih področij kroženja, kjer je pogoj za neposrednega mentorja skoraj brez izjeme specializacija s posameznega področja, k neposrednemu mentorstvu za področje splošnega zobozdravstva vabimo vse, ki imajo več kot deset delovnih izkušenj v splošni zobni ordinaciji, predvsem pa tiste, ki so do sedaj že izkazali zanimanje, pa kot nespecialisti niso uspeli pridobili pooblastila za izvajanje pripravništva. Širjenje seznama pooblaščenih izvajalcev za izvajanje pripravništva, nadzornih in neposrednih mentorjev je vsekakor dobrodošlo.

Pereča težava pripravništva pa ostaja plačilo mentorskih ur. Trenutno Ministrstvo za zdravje pripravlja nov Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije. Zaradi omejenosti javnih finančnih sredstev predlaga plačilo le 20 mentorskih ur mesečno v višini 20 % urne postavke osnovne plače mentorja. Menimo, da je tako plačilo primerno kvečjemu za nadzornega mentorja, ne pa tudi za neposrednega mentorja, ki je s pripravnikom ves čas kroženja. Ministrstvu smo zato poslali predlog, v katerem izpostavljamo, da se pripravništvo doktorjev dentalne medicine opravlja s polnim delovnim časom, kar pomeni, da neposredni mentor pripravnika mentorira 40 ur tedensko. Po Kolektivni pogodbi za javni sektor javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, pripada za vsako s programom oziroma z normativom določeno mentorsko uro dodatek za mentorstvo, ki znaša 20 % urne postavke osnovne plače mentorja. Obenem se sklicujemo tudi na Modro knjigo, ki ob mentoriranju pripravniku predvideva znižanje delovnega normativa za 20 %. Na podlagi navedenega predlagamo 20 % dodatek za mentorstvo na polni delovni čas neposrednega mentorja. Za delo nadzornih mentorjev pa predlagamo, da se število mentorskih ur omeji na 40 ur mesečno.

Težave vztrajno odpravljamo, hkrati se pojavljajo nove, a počasi dobivamo tudi že prve pohvale s strani pripravnikov. V kratkem načrtujemo anketo o kakovosti pripravništva. Predlogi za izboljšave so vedno dobrodošli. Upamo, da bo nov sistem urejanja pripravništva zbornico približal mladim zobozdravnikom in jim olajšal pot do poklicne samostojnosti.

Asist. dr. sc. Maja Grošelj, dr. dent. med., Komisija za izobraževanje pri Odboru za zobozdravstvo

Arbitraža za Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2018

31. maja 2018 je potekala arbitraža za sprejem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018. Vsi predlogi partnerjev, tudi predlogi Zdravniške zbornice Slovenije, so bili na arbitraži zaradi nasprotovanja Združenja zdravstvenih zavodov zavrnjeni. Združenje zdravstvenih zavodov je namreč na seji arbitraže podalo predlog, da se cene zdravstvenih storitev povečajo za 4,98 %. Ker predlog zaradi nasprotovanja ZZZS ni bil sprejet, združenje v skladu s sklepom njihovega upravnega odbora ni podalo soglasja na nobeno drugo sporno vprašanje. Predstavniki ZZZS so na seji povedali, da je v okviru omenjenega aneksa na razpolago 12 mio. EUR dodatnih sredstev ter da predlog združenja za povečanje cen močno presega razpoložljiva finančna sredstva. Ker nobeno izmed predlaganih spornih vprašanj ni bilo sprejeto, bo predvidoma v tem tednu o vseh spornih vprašanjih odločala Vlada RS.

Nika Soklič, vodja Oddelka za zdravstveno ekonomiko, plan in analize

Izjava državne sekretarke po arbitraži o Anksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 >>>

 

Obravnavan končni dokument Standardov in normativov

3. regijska seja Odbora za zobozdravstvo v Novi Gorici

11. maja 2018 je v Novi Gorici potekala seja Odbora za zobozdravstvo. Na njej je odbor obravnaval končni dokument Standardov in normativov ter predstavil odgovore, ki so bili poslani s strani Ministrstva za zdravje glede čakalnih seznamov. Prav tako smo slišali poročila delovnih skupin in komisij pri Odboru za zobozdravstvo in se seznanili z lokalno problematiko, ki pesti zobozdravnike v regiji. Govorili smo tudi o varstvu osebnih podatkov in zahtevi Zdravstvenega inšpektorata RS, ki od zobozdravnikov zahteva, da imajo v ambulanti seznam cepljenj.

Čakalni seznami in čakalne dobe

Z Ministrstva za zdravje kot tudi z ZZZS smo prejeli odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na nov Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Ker le-ti niso bili konkretni in natančni, smo obe pristojni instituciji ponovno zaprosili za natančnejšo obrazložitev. Iz obrazložitve Ministrstva za zdravje izhaja tudi, da se čakalni seznami vodijo glede na šifrant vrst zdravstvenih storitev, ki ga na svojih straneh objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), zato smo na NIJZ naslovili vprašanje, kateri šifranti naj se vodijo v posameznih ambulantah. Ko bomo prejeli vse naštete odgovore in bo slika bolj jasna, bomo na straneh zbornice objavili smernice, po katerih naj bi zobozdravniki vodili čakalne sezname.

Vprašanja in odgovori MZ >>> 

Matjaž Gorkič, dr. dent. med., Odbor za zobozdravstvo

Klubski pogovorni večer: Predstavitev Zobozdravniške zbornice Avstrije

Vabimo vas, da se nam v sredo, 13. junija, ob 18. uri pridružite na Klubskem pogovornem večeru: Predstavitev Zobozdravniške zbornice Avstrije. Osrednji gost in govornik bo dr. Jorg Krainhofner, direktor Zobozdravniške zbornice Avstrije.

Spregovoril bo o procesu ustanavljanja samostojne avstrijske zobozdravniške zbornice, o posledicah, ki jih je ta proces imel na zobozdravništvo v Avstriji, in o odnosu, ki ga zbornica ima z Zdravniško zbornico Avstrije.

Po predstavitvi bo sledila razprava, v kateri bosta poleg gosta sodelovala:

  • dr. Zdenka Čebašek - Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, in
  • Krunoslav Pavlović, predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsednik zbornice.

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da nam udeležbo sporočite na: dogodki@zzs-mcs.si (s pripisom Klubski pogovorni večer: Zobozdravniška zbornica Avstrije), ali po telefonu: 01 30 72 152.
 

Skupščina zbornice o referendumu o odcepitvi zobozdravnikov

Za ta četrtek ob 16. uri je sklicana 94. redna seja skupščine Zdravniške zbornice Slovenije. Poslanci bodo tokrat med drugim odločali tudi o imenovanju novega člana Odbora za zobozdravstvo. Poročevalec pri tej točki je Krunoslav Pavlović, dr. dent. med. V nadaljevanju pa bo pod točko šest še razprava o razpisu referenduma o odcepitvi zobozdravnikov. Poročevalec pri tej točki je predsednik skupščine mag. Marko Bitenc, dr. med.

Svet evropskih zobozdravnikov o statutarnih spremembah

Mednarodno sodelovanje

Tokratno srečanje Sveta evropskih zobozdravnikov (Council of European Dentists - CED) je potekalo v znamenju statutarni sprememb zaradi odhoda Velike Britanije iz Evropske unije. Sprejeto je bilo tudi finančno poročilo za leto 2017 in proračun za leto 2019. Sledila so poročila delovnih skupin in poročila o dogajanjih v državah članicah CED.

Ob spremembah statuta CED je bilo največ razprave o razvrstitvi držav članic med stalne članice, pridružene članice (bilateralni sporazumi) in države opazovalke. Znotraj CED je velik interes po spremljanju dogajanja tudi v širši okolici, saj so prisotni neprestani pritiski izobraževalnih ustanov in zobozdravnikov za vstop v območje EU. Prevladalo je stališče, da se ohranijo stalne članice, pridružene članice in opazovalke, kjer imajo glasovalne pravice le stalne in pridružene članice. V prihodnosti bo treba razmišljati tudi o finančnem načrtu in možnosti sprememb članarin, saj Velika Britanija prispeva velik del sredstev v sedanji proračun.

V zvezi s poročili delovnih skupin bi rad poudaril, da je delo slovenskih predstavnikov opaženo in komentirano. Vsekakor do sedaj ni bilo tako široke vključitve Slovenije v različne skupine, zato tudi interes narašča. V okviru poročil iz držav članic smo omenili aktivnosti v smislu osamosvajanja zobozdravnikov, za kar smo prejeli veliko podporo in tudi pismo CED o podpori k aktivnostim v tej smeri. V znak podpore nas bo obiskal tudi direktor avstrijske zobozdravniške zbornice. 

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za zobozdravstvo

Odvisna razmerja v zobozdravstvu in hiperreguliranost

V Odboru za zasebno dejavnost se trenutno najbolj intenzivno ukvarjamo s problematiko odvisnih razmerij v zdravstvu. Z novo zakonodajo se je kljub vedno večjim potrebam po zobozdravstvenih storitvah in daljšanju čakalnih dob zgodil absurd, ki še dodatno omejuje in hiperregulira delo kolegov preko delavnih obveznosti do delodajalca. Zasebniki že ves čas opozarjamo, da se je pod to vlado favoriziralo javno zdravstvo, medtem ko smo zasebniki postali predmet natančne analize in omejevanja dela z birokratskimi ovirami.

V skupini za odvisna razmerja bomo do konca meseca oblikovali osnutke pogodb, ki bodo v pomoč vsem zasebnikom pri sklepanju pogodb o poslovnem sodelovanju po trenutno veljavni zakonodaji. O tej temi bomo verjetno organizirali tudi klubski večer, ki bo namenjen temu, da se odprejo vprašanja o problemih pri organizaciji dela in poslovnih tveganjih v primeru neurejenih odvisnih razmerij. V tej luči nas zanima položaj popoldanskega s.p. Hkrati želimo olajšati mladim zasebnikom, da se odločijo za samostojno pot, ker tako krepimo zasebniško pobudo ter s tem dvig kakovosti storitev in varnosti za paciente.

Matej Praprotnik, dr. dent. med., Odbor za zasebno dejavnost

Strokovne vsebine za zobozdravnike jeseni tudi na zbornici

Zobozdravstvo, tako kot tudi druge vede z novimi tehnologijami in materiali, drvi z veliko hitrostjo po avtocesti napredka. Nemalokrat se strokovnjaki znajdemo pred vprašanjem smiselnosti novosti.

S strani članov kot tudi s strani dobaviteljev je bila na zbornico večkrat podana pobuda po izobraževanjih, ki bi združevala tako stroko kot tudi moderne tehnologije in materiale, obenem pa bi taka izobraževanja štela za licenčne točke.

Zato bomo jeseni na zbornici našim članom začeli ponujat tudi tovrstna izobraževanja.  Zobozdravniki se bodo lažje spoznali z novostmi in se dodatno strokovno usposabljali tako v znanju na predavanjih kot v veščinah na delavnicah. K sodelovanju smo povabili priznane strokovnjake in predavatelje, kot tudi proizvajalce dentalnih materialov in aparatur, ki so se  z veseljem odzvali.

Naš cilj je povezovanje stroke na najvišji ravni, proizvajalcev in zobozdravnikov v prid naših pacientov.

Beti Kruljc Korelc, dr. dent. med., Odbor za zobozdravstvo

Predstavitev analize poročanja o zobozdravstvu

Na pobudo Odbora za zasebno dejavnost je Odbor za zobozdravstvo potrdil pripravo analize medijskega poročanja o zobozdravstvu. Analiza, ki jo je opravila specializirana agencija za spremljanje in analizo medijskega poročanja, Kliping, bo predstavljena to sredo. Cilj analize je predvsem dati odgovor, kako pogosto in na kakšen način (pozitivno ali negativno) se v različnih medijih pojavljajo teme s področja zobozdravstva.

Z izsledki analize bo seznanjen Odbor za zobozdravstvo, izsledki pa bodo povzeti tudi v prihodnjem biltenu.

Specialistične listine in podeljeni nazivi najboljši klinični učitelj

6. junija 2018 je v povsem polni Modri dvorani Domus Medica potekala letošnja že druga svečana podelitev licenčnih listin Zdravniške zbornice Slovenije zdravnikom in zobozdravnikom.
Tokratni dogodek je bil še posebej slovesen, saj je 12 najboljših mentorjev po anketi med specializanti, izvedeni septembra lani, prejelo nazive najboljši klinični učitelj za leto 2017.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek - Travnik je v uvodnem nagovoru pred podelitvami povedala: »Želim si, da bi mentorsko delo znova postalo vrednota, ob kakršni je odraščala naša generacija. Da bi mentorji in mentorice v vlogi kliničnih učiteljev z veseljem in s potrebno odgovornostjo prenašali znanje, izkušnje in  poklicno etiko na mlajše rodove.«
Več na spletni strani >>>

Doktorje dentalne medicine je nato nagovoril Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik zbornice. Sledila je svečana podelitev licenčnih listin in potrdil o opravljenem specialističnem izpitu. Listine je prejelo 9 doktorjev dentalne medicine in 45 doktorjev medicine. Z uspešno opravljeno specializacijo in specialističnim izpitom so se pridružili več kot 8.000 slovenskim zdravnikom in zobozdravnikom, ki aktivno opravljajo poklic zdravnik in zobozdravnik.

Obvestilo o ukrepih za uskladitev delovanja zbornice z GDPR

V petek, 25. maja 2018, se je začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov. Zbornica je zato pristopila k vsem potrebnim ukrepom za uskladitev svojega delovanja z GDPR.

Kot določa statut, je delo zbornice javno, kar zbornica zagotavlja tako, da svoje člane neposredno obvešča o zadevah iz svojega poslovanja, skladno z zakonom in akti zbornice (14. člen statuta).

V skladu s tem kot člani zbornice še naprej prejemate mesečno glasilo Zdravniške zbornice Slovenije – strokovno revijo Isis, elektronski glasili – tedenski Bilten Zdravniške zbornice Slovenije, ki ga prebirate prav zdaj, in zobozdravniki tudi mesečni Bilten zobozdravnikov – ter druga obvestila o delovanju in aktivnostih zbornice: vabila na izobraževanja, ki jih organizira zbornica, ter vabila na pogovorne, kulturne, literarne in druge dogodke in prireditve.

POMEMBNO: Za obvestila potrebna vaša aktivna privolitev

Na elektronske in poštne naslove ste doslej prejemali tudi druga pomembna obvestila: informacije o prostih delovnih mestih, informacije in vabila na pomembna strokovna izobraževanja, konference in simpozije drugih organizatorjev ter druga strokovna obvestila in informacije komercialne narave.

Od 25. maja 2018 naprej je za vsa ta obvestila potrebna vaša aktivna privolitev, zato ste 24. maja 2018 na svoj elektronski naslov prejeli obvestilo z naslovom: Pomembno obvestilo: Nova pravila glede varstva osebnih podatkov po GDPR – z zaprosilom, da nam posredujete privolitev, na osnovi katere vas bomo tudi v prihodnje lahko obveščali o vseh prej naštetih pomembnih vsebinah.

Zelo veliko vas je privolitev že posredovalo, za kar se vam zahvaljujemo. Vsi tisti, ki tega še niste storili, pa nam svoje strinjanje še vedno lahko sporočite preko prej omenjenega e-sporočila, ki ste ga prejeli, in posebnega gumba, ki vodi do ustreznega obrazca za oddajo dovoljenja.

V prihodnje pa boste svoje privolitve za posredovanje obvestil lahko urejali tudi v svojem profilu, o čemer vas bomo v kratkem obvestili.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

Zdravniška zbornica Slovenije je doslej pridobila ponudbi dveh ponudnikov za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, nekaj jih še pričakujemo. Tisti, ki bi želeli najeti pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, se lahko za informacije obrnete neposredno na Info hišo, d.o.o., s katero boste lahko tudi neposredno sklenili pogodbo. E-pošta: tanja@info-hisa.si, telefon: 051 312 902.

Prav tako smo prejeli ponudbo odvetnice Simone Marko, ki je dostopna na intranetni povezavi >>>, lahko pa se obrnete neposredno na e-naslov odvetnica.marko@siol.net.

Varstvo osebnih podatkov – objavljeni obrazci

Zaradi uskladitve poslovanja zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) je Zdravniška zbornica Slovenije že naročila izdelavo obrazcev, ki so pripravljeni posebej za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Dostopni so vam na spletni strani za člane tukaj >>>, kamor dostopate preko vašega gesla.

Kadrovske okrepitve

S 1. 4. 2018 sem se timu zobozdravstva na Zdravniški zbornici Slovenije pridružila Brigita Žnidaršič.

Pred tem sem delala v Zdravstvenem domu Ljubljana. Delo na zbornici vidim kot nov izziv in nadgradnjo tega, kar sem že opravljala v Zdravstvenem domu Ljubljana. V Zdravniško zbornico Slovenije prihajam v času, ki je poln novih idej in ciljev pri razvoju zobozdravstva in delovanja članov v prihodnje, kar je še dodatna motivacija za delo. Po izobrazbi sem organizator v sociali. V preteklosti sem opravljala dela v komerciali, skozi izkušnje pa sem ugotovila, da je pomoč ljudem in povezovanje ljudi moje poslanstvo.

Sem komunikativna in rada delam v timu.

Koncertni večeri: »Skok v poletje« z Beethovnovim septetom

Vljudno vabljeni!

Pred poletjem vas vabimo na še zadnji koncert iz programa Klubskih koncertnih večerov v sezoni 2017/2018. Tokrat bomo z Beethovnovim septetom doživeli prav poseben glasbeni "Skok v poletje". Program koncerta >>>

Koncert bo nocoj, 12. junija 2018, ob 19. uri v Domus Medica.

Koncertirali bodo izjemni glasbeniki: Žiga Faganel, violina, Gea Pantner Volfand, viola, Alja Mandič Faganel, violončelo, Zoran Marković, kontrabas, Aljaž Beguš, klarinet, Leonardo Calligaris, fagot in Jože Rošer, rog.

Na programu bo: L. van Beethoven: Septet v Es-duru, op.20,

Osnutki septeta, ki nedvomno  velja za enega izmed njegovih najboljših in najprepoznavnejših del, so nastali 1799, končan in premierno izveden pa je bil leto kasneje, leta 1800. Zaradi priljubljenosti septeta je sledilo mnogo priredb tega dela za različne komorne zasedbe, Beethoven pa ga je leta 1802 tudi sam priredil za trio (klarinet ali violina, čelo in klavir) in ta verzija je bila izdana tri leta kasneje (kot op. 38). Septet je posvečen cesarici Mariji Tereziji.

Koncerti so namenjeni članom in članicam zbornice ter članom in članicam zdravniškega društva ter njihovim družinskim članom in prijateljem, potrebna pa je predhodna rezervacija na: dogodki@zzs-mcs.si (s pripisom »Skok v poletje«), ali po telefonu: 01 30 72 152.i.

Ko obrazi oživijo

Vabljeni na razstavo Lucije Beškovnik in doc. dr. Toneta Pačnika

Na Zdravniški zbornici Slovenije je od 30. maja 2018 odprta razstava Lucije Beškovnik in doc. dr. Toneta Pačnika. Rdeča nit obeh razstav – je duša.

Lucija Beškovnik je ob odprtju ene izmed svojih razstav nekoč dejala, da je slika »nekakšen odtis notranjega sveta tistega, ki čopič drži. Vsaka slika ima zato tudi svojo dušo.«
Doc. dr. Tone Pačnik pa je svojo tokratno razstavo pospremil z besedami, da so njegove slike »odsevi duše, so upodobljena čustva, ki človeka rešujejo ali pogubljajo«.

Vljudno vabljeni na ogled razstavljenih slik.

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 72 100
Faks: 01 30 72 109
E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si
Uradne ure

ponedeljek, sreda in petek
od 9.00 do 12.00 in v
četrtek od 13.00 do 16.00
To sporočilo ste prejeli ker ste se naročili na tedenski bilten Zdravniške zbornice Slovenije ali se udeležili katerega izmed naših dogodkov. Če ne želite več prejemati tedenskega biltena se lahko odjavite. V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.

© Zdravniška zbornica Slovenije, vse pravice pridržane.