Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Sekundariat

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) s 1. februarjem 2018 v sistem podiplomskega usposabljanja zdravnikov uvaja sekundariat.

Na sekundariat se lahko prijavi oseba, ki je pridobila naziv doktorica ali doktor medicine ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

Sekundariat se opravlja v dveh ločenih delih:
• obvezni del – pripravništvo, ki se zaključi s strokovnim izpitom – šest mesecev programa pripravništva za poklic zdravnik,
• izbirni del – kroženja na različnih specialističnih področjih, ki trajajo najmanj dva meseca. Izbirni del sekundariata traja do največ šest mesecev.

Pred začetkom opravljanja sekundariata se mora zdravnik vpisati v register zdravnikov. Več informacij se nahaja tukaj.

Pred oddajo vloge za opravljanje sekundariata preverite ažurne informacije o stanju prostih sekundarijskih mest.

Informacije:

Prosimo, da vlogi priložite dokazilo o plačilu takse.


Program sekundariata

Obvezni del sekundariata poteka po programu pripravništva, ki ga na predlog Zbornice predpiše minister, pristojen za zdravje.
Program obveznega dela sekundariata – pripravništvo za poklic zdravnik (napotitev na prilogo Pravilnika o vsebini in poteku sekundariata, ki še ni v veljavi).
Po opravljenem obveznem delu sekundariata zdravnik sekundarij lahko nadaljuje z izbirnim delom sekundariata, na kateremkoli specialističnem področju po svoji izbiri, v kolikor so pri pooblaščenem izvajalcu, ki si ga je izbral, prosta mesta za usposabljanje zdravnikov. Izbirni del sekundariata poteka v obliki kroženj, ki trajajo najmanj dva meseca. Zdravniku sekundariju se lahko izbirni del sekundariata delno ali v celoti všteva v program specializacije. Odločitev o tem sprejme Zbornica na predlog specializantovega glavnega mentorja.


Pooblaščeni izvajalci

Sekundariat se opravlja pri izvajalcih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje sekundariata, ter so pooblaščeni za izvajanje programa sekundariata.

Pooblaščeni izvajalci za obvezni del sekundariata – pripravništvo: SB Brežice, SB Celje,  SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, SB Izola, SB Jesenice, SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB Slovenj Gradec, SB Trbovlje, UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Pooblaščeni izvajalci za izbirni del sekundariata: v pripravi.

Stanje prostih pripravniških mest

Bodoči zdravnik sekundarij se lahko na Zbornici prijavi za opravljanje obveznega in izbirnega dela sekundariata hkrati. Ob prijavi zdravnik predloži predlog celotnega poteka sekundariata: VLOGA ZA OPRAVLJANJE SEKUNDARIATA.

V kolikor bodoči zdravnik sekundarij odda vlogo za opravljanje obveznega in izbirnega dela sekundariata do 10. dne v mesecu (npr. do 10. 9.) lahko obvezni del sekundariata začne z naslednjim mesecem (1. 10.), od 11. dne dalje pa mesec kasneje (1. 11.). Pričetek sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah.

Program celotnega poteka sekundariata je po izdaji odločbe o sekundariatu dokončen in ga ni mogoče spreminjati naknadno tekom opravljanja sekundariata. Pogoj za pričetek opravljanja izbirnega dela sekundariata je opravljen strokovni izpit. V kolikor zdravnik sekundarij strokovnega izpita ne opravi, se mora na izbirni del sekundariata na zbornici prijaviti ponovno z novo vlogo za opravljanje izbirnega dela sekundariata.

V kolikor bodoči zdravnik sekundarij odda vlogo za opravljanje obveznega dela sekundariata do 10. dne v mesecu (npr. do 10. 9.) lahko obvezni del sekundariata začne opravljati z naslednjim mesecem (1. 10.), od 11. dne v mesecu dalje pa mesec kasneje (1. 11.). Pričetek obveznega dela sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah.

VLOGA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNEGA DELA SEKUNDARIATA

LIST ZDRAVNIKA SEKUNDARIJA (obvezni del sekundariata)

Za opravljanje izbirnega dela sekundariata se mora bodoči zdravnik sekundarij prijaviti najpozneje dva meseca pred predvidenim začetkom dela. V kolikor bo zdravnik oddal vlogo za opravljanje izbirnega dela sekundariata do 10. dne v mesecu (npr. 10. 7.) lahko izbirni del sekundariata začne opravljati čez dva meseca (1. 9. 2017), od 11. dne v mesecu dalje pa še mesec kasneje (1. 10.).Pričetek izbirnega dela sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah. VLOGA ZA OPRAVLJANJE IZBIRNEGA DELA SEKUNDARIATA

Izpolnitev vloge ne pomeni rezervacije prostega mesta.

Prosta pripravniška delovna mesta

Obvestilo: zaradi povečanja števila sekundarijskih mest za obvezni del sekundariata v SB Izola, podatki o zasedenosti mest na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije niso točni. Pred oddajo vloge za opravljanje obveznega dela sekundariata v SB Izola, se lahko za informacije in točne podatke o zasedenosti mest obrnete na go. Mojco Šuligoj, 01 307 21 22, e-naslov: Mojca Šuligoj

Pooblaščene ustanove za izbirni del sekundariata - seznam ne vsebuje stanja prostih sekundarijskih mest, temveč zgolj pooblaščene ustanove, kjer je izbirni del možno opravljati.

 


 

Mentorji sekundarijem

Zdravniki sekundariji smejo opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja.
Pogoji za imenovanje mentorjev (povezava do novega Pravilnika o vsebini in poteku sekundariata, ki še ni v veljavi).


Opravljanje zdravniške službe – zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom

Zdravnik sekundarij, ki je opravil strokovni izpit, sme samostojno opravljati vse dejavnosti, ki so navedene v programu pripravništva za poklic zdravnik, ter v obsegu teh dejavnosti predpisovati zdravila in medicinske pripomočke.

Program sekundariata za poklic zdravnik.

Obvezno navodilo
Zdravniki, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo »zdravnik«, imajo status zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.

Več informacij o strokovnem izpitu najdete tukaj.